2019 Samsun Bilirkişi Listesi

2019 Samsun Bilirkişi Listesi
2019 Samsun Bilirkişi Listesi

2019 Samsun Bilirkişi Listesi

Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Samsun
 • Amasya
 • Çorum
 • Giresun
 • Ordu
 • Rize
 • Sinop
 • Tokat
 • Trabzon

2019 Samsun Bilirkişi Listesi, 2019 Amasya Bilirkişi Listesi, 2019 Çorum Bilirkişi Listesi, 2019 Giresun Bilirkişi Listesi, 2019 Ordu Bilirkişi Listesi, 2019 Rize Bilirkişi Listesi, 2019 Sinop Bilirkişi Listesi, 2019 Tokat Bilirkişi Listesi, 2019 Trabzon Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Samsun Bilirkişi Listesi

2019 Samsun Bilirkişi Listesi

2019 Samsun Bilirkişi Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvuruları Tamamen veya Kısmen Kabul Edilenlere ve Yemine İlişkin Duyuru

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ilâ 30/11/2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmış,18/12/2018 tarihinde başvurularında belge eksikliği olanlar internet sitemizde ilân edilmiştir. 03/12/2018 ilâ 18/01/2019 tarihleri arasında başvurulara ilişkin gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.
 2. İlân gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilâna aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fizikî olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.
 3. Bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde, ilgili uzmanlık alanı için gerekli olan lisans eğitimi veya EK-2 de belirlenen diğer eğitimleri almış olmak kaydıyla, bu eğitimden itibaren ilgili uzmanlık alanında kanunen aranan fiilen en az 5 yıl çalışmışlığa bakılmıştır. Bu minvalden olmak üzere, eğitim aldığı alanda  fiilen çalışmayan ya da fiilen çalıştığı alanda aranilân eğitimi almayanların başvurularının gerekli şartları taşımadığı değerlendirilmiştir. Bunun gibi birden çok önlisans veya lisans eğitimi olup, bu eğitimlerden sadece birine uygun alanda çalışanların başvurularında fiilen çalışmadıkları alanlar yönünden başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.
 4. Uzmanlık alanlarının temel ve alt uzmanlık olarak gruplandırılmasının bir sonucu olarak esasen alt uzmanlık alanlarında uzmanlaşmış liyakatli kişilerin seçilmesine gayret gösterilmiş olup, birbirinden alakasız onlarca uzmanlık alanını seçenlerin, ya da aynı temel uzmanlık alanı içinde olmakla birlikte onlarca alt uzmanlık alanını seçenlerin, bu uzmanlık alanlarının hepsinde fiilen çalışmalarının ve hepsinde uzmanlaşmalarının mümkün olmayacağı da dikkate alınarak olabildiğince alt uzmanlık alanları içerisinde, kişinin eğitimine ve fiilen yaptığı işe uygun olanı kabul edilmeye çalışılmıştır.
 5. Birbirinden alakasız onlarca uzmanlık alanı seçenler ile bir temel uzmanlık alanı içinde olmakla birlikte hepsinde birden çalışılması ve uzmanlaşılması mümkün olmayan bütün alt uzmanlık alanlarını seçenlerin başvuruları bölge kurullarımızı ciddiyet ve liyakat noktasında çok düşündürmüştür.
 6. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de belirtilen aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişilerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
 7. İş bu ilân TEBLIĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilândan itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını (kısmen reddedilen uzmanlık alanları bakımından) UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerindenBölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
 8. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 9. Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.
 10. YEMİN TARİHİ VE YERLERİ: Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.’un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, ilânda belirtilen tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.
 11. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.
 12. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
 13. Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy, Kavak ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yemin tarihi 24/01/2019 günü saat 10:00 olup yeri Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin Kılıçdede Mahallesinde bulunan yerleşkesindeki İsa Fidan Konferans Salonudur.

BİR KISIM UZMANLIK ALANLARI BAKIMINDAN AÇIKLAMA

 1. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarilân; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
 2. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.
 3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarilân; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumundaTDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den  belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

2019 Samsun Bilirkişilik Başvuruları Red Edilenlere İlişkin Duyuru

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmış,18/12/2018 tarihinde başvurularında belge eksikliği olanların ilanı yapılmıştır. 03/12/2018 ila 18/01/2019 tarihleri arasında başvurulara ilişkin gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.
 2. İlan gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.
 3. Bilirkişilik müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de  aranan nitelikleri taşımayanların, başvuru için istenilen zorunlu belgeleri tamamen veya kısmen eklemeyenlerin başvuruları REDDEDİLMİŞ olup reddedilen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
 4. Bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde, ilgili uzmanlık alanı için gerekli olan lisans eğitimi veya EK-2 de belirlenen digger eğitimleri almış olmak kaydıyla, bu eğitimden itibaren ilgili uzmanlık alanında kanunen aranan fiilen en az 5 yıl çalışmışlığa bakılmıştır. Bu minvalden olmak üzere, eğitim aldığı alanda  fiilen çalışmayan ya da fiilen çalıştığı alanda aranılan eğitimi almayanların başvurularının gerekli şartları taşımadığı değerlendirilmiştir. Bunun gibi birden çok önlisans veya lisans eğitimi olup, bu eğitimlerden sadece birine uygun alanda çalışanların başvurularında fiilen çalışmadıkları alanlar yönünden başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.
 5. İş bu ilan TEBLIĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerindenBölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
 6. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 7. Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.

2019 Samsun Bilirkişilik Başvuruları Bir Kısım Uzmanlık Alanları Bakımından Açıklama

 1. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
 2. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.
 3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumundaTDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den  belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

 

Samsun Bilirkişi Listesi 2019
Samsun Bilirkişi Listesi 2019

2019 Samsun Bölge Bilirkişilik başvurusunda belgeleri eksik olanlara ilişkin liste açıklanmıştır.

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Ek Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Ek Listesi

2019 Samsun Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.10.2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05.11.2018 ila 30.11.2018 tarihleri arasında UYAP e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik başvuruları alınmıştır.
 2. Bölge Kurulumuzca yetki çevremizde yapılan 1086 bilirkişilik başvurusunun 6754 S.K.’un 11/2 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddeleri uyarınca 6754 S.K.’un 10/1 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 40/1 maddeleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yayınlanan EK-2 uyarınca başvurularda eklenmesi gereken zorunlu belgeler yönünden başvurular ayrı ayrı incelenmiştir.
 3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle şekil yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılarak duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlar duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.4. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar belgelerini işbu ilandan itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini ihtara rağmen tamamlamamış olanların tek bir uzmanlık alanında başvurulmuşsa başvurusunun, birden çok uzmanlık alanında başvurulmuşsa eksik olan uzmanlık alanına yönelik başvurusunun reddine karar verilecektir.
 4. 5. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olduğu kabul edilen kişiler için UYAP sisteminde“Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler”isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 5. “Başvuru Dilekçesi”sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilir. Başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilememektedir.
 6. “Diğer Belgeler”sekmesinden birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, başvurudaki tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.
 7. 8Eksiklik listesi dışındakiler için bu butonlar pasif olacağı için evrak ekleme imkanları bulunmamaktadır.
 8. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak eksiklikler belirlenmiştir.
 9. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle başvurularda başvurucu tarafından bu husus belirtildiği taktirde dikkate alınacaktır.
 10. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
 11. Başvuruların incelenmesi UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.
 12. Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

Samsun Bilirkişi Listesi 2019

Samsun Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.