2019 Ankara Bilirkişi Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi
2019 Ankara Bilirkişi Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Ankara
 • Çankırı
 • Eskişehir
 • Karabük
 • Kastamonu
 • Kayseri
 • Kırıkkale
 • Kırşehir
 • Nevşehir
 • Sivas
 • Yozgat

2019 Ankara Bilirkişi Listesi, 2019 Çankırı Bilirkişi Listesi, 2019 Eskişehir Bilirkişi Listesi, 2019 Karabük Bilirkişi Listesi, 2019 Kastamonu Bilirkişi Listesi, 2019 Kayseri Bilirkişi Listesi, 2019 Kırıkkale Bilirkişi Listesi, 2019 Kırşehir Bilirkişi Listesi, 2019 Nevşehir Bilirkişi Listesi, 2019 Sivas Bilirkişi Listesi, 2019 Yozgat Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Ankara Bilirkişi Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Kısmen Red Edilenler Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Red Edilenler Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlar Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlar Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ile Yemine İlişkin Duyuru

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ANKARA, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, SİVAS ve YOZGAT illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/18 Sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. 6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

5. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek gerek 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

6. Ekli liste içerisinde yer almakla birlikte başvurularının içerisinde birden çok uzmanlık ve/veya alt uzmanlık alanı seçenlerin bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanları, 04/10/2018 tarihli ilanımız ekinde bulunan ve ARANILAN NİTELİKLER başlıklı EK-2’de belirtilen şartları taşımadıklarından kısmen red edilmişlerdir. UYAP sisteminde “Kısmen kabul-Kısmen red” sekmesi bulunmadığından, bu kişilerin kabul edilen uzmanlık alanlarının bulunması nedeniyle bu kişiler sistem tarafından “Kabul” olarak görünmekte olup, ilgililerin durumlarını talep ettikleri uzmanlık alanları ile kabul edilen uzmanlık alanları kapsamında değerlendirmeleri gerekmektedir.

7. 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan EK-1’de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme..LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise UZMAN olarak kabul edildikten sonra fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

8. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

10. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

11. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren (22/01/2019 tarihinden itibaren) 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

12. Talepleri kısmen red edilen ilgililerin red edilen uzmanlık alanları yönünden 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan ve aranılan nitelikleri düzenleyen EK-2’ de yazılı şartları bir kez daha okumaları, diğer şartlarla beraber özellikle eğitim şartı ile talep ettikleri uzmanlık alanında 5 yıl fiili çalışma şartlarının BİRLİKTE bulunması gerektiğini dikkate almaları gerekmektedir.

13. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

14. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Doküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi, “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir.

15. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklenmek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda okunabilecek şekilde gönderilecektir.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

16. Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler (kısmen kabul-kısmen red edilenler de dahil olmak üzere), 6754 S.K.’un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 24 – 29 Ocak 2019 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde (Perşembe, Cuma, Pazartesi ve Salı günleri) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

17. Uyapta yapılan kayıtlarda kişilerin yerleşim yerleri il ve ilçe bazında yanlış girilebildiği ve çoğunlukla ilçe kaydı girilmeden yapıldığı için Uyaptan alınan verilere göre yemin edeceklerin listeleri ile birlikte başvuruları kabul edilen kişilerin tümünün listesi komisyonlara gönderilecek olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

18. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece 31/01/2019 tarihinde ilan edilecek nihai bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

19. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

20. Ankara (Ankara ve Ankara Batı Adliyeleri) Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarının yetki çevresinde bulunan Ankara ili ve ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yeminleri 24 – 29 Ocak 2019 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde (Perşembe günü saat 09:30’da başlayarak, Cuma mesai saatleri, Pazartesi mesai saatleri ve Salı günü saat 12:00’ye kadar) Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Söğütözü – Çankaya/ANKARA adresinde bulunan binasında yapılacaktır.

21. Bölge Kurulumuzda yemin yapacak bilirkişilerin takdiri kendilerine ait olmak üzere, yeminin 4 gün içinde yapılabileceği dikkate alınarak uzun kuyrukların veya beklemelerin olmaması açısından ilk gün ilk saatlerde veya son günde yoğun bir şekilde müracaat etmemeleri gerekmektedir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2019

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenlere İlişkin Duyuru

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ANKARA, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KASTAMONU,KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, SİVAS ve YOZGAT illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/18 Sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun çalışmalarında ve toplantısında değerlendirilerek, 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları EK-1 olmayanların başvuruları reddedilen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

5. 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan EK-1’de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme..LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise UZMAN olarak kabul edildikten sonra fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

6. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

8. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren (22/01/2019 tarihinden itibaren) 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

10. Talepleri red edilen ilgililerin red edilen uzmanlık alanları yönünden 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan ve aranılan nitelikleri düzenleyen EK-2’ de yazılı şartları bir kez daha okumaları, diğer şartlarla beraber özellikle eğitim şartı ile talep ettikleri uzmanlık alanında 5 yıl fiili çalışma şartlarının BİRLİKTE bulunması gerektiğini dikkate almaları gerekmektedir.

11. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

12. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Doküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi, “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir.

13. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklenmek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda okunabilecek şekilde gönderilecektir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2019

2019 Ankara Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlara İlişkin Duyuru

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ANKARA, ÇANKIRI, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KASTAMONU,KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, SİVAS ve YOZGAT illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında 2018 yılı Ankara Bilirkişilik Listesinde kayıtlı olup uzmanlık alanları yönünden güncelleme isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan güncelleme başvuruları, başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/18 Sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. İkinci ve üçüncü maddede belirtildiği şekilde yapılan değerlendirmeler neticesinde güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin başvuru sonuçları kabul, kısmen kabul-kısmen red ve red olarak ekli listede yayımlanmıştır.

5. 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan EK-1’de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme..LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise UZMAN olarak kabul edildikten sonra fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

6. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

8. Güncelleme talebinde bulunan bilirkişiler halen Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinde kayıtlı bilirkişi olduklarından TEKRAR YEMİN ETMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

9. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

10. Ekli listede isimleri bulunan bilirkişiler 22/01/2019 tarihinden itibaren 30 gün içerisindeBaşkanlığımıza verilecek dilekçe veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunabileceklerdir.

11. Güncelleme talepleri red ve kısmen red edilen ilgililerin red edilen uzmanlık alanları yönünden 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan ve aranılan nitelikleri düzenleyen EK-2′ de yazılı şartları bir kez daha okumaları, diğer şartlarla beraber özellikle eğitim şartı ile talep ettikleri uzmanlık alanında 5 yıl fiili çalışma şartlarının BİRLİKTE bulunması gerektiğini dikkate almaları gerekmektedir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2019

Ankara Bilirkişi Listesi 2019
Ankara Bilirkişi Listesi 2019

2019 Ankara Bölge Bilirkişilik başvurusunda belgeleri eksik olanlara ilişkin liste açıklanmıştır.

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Ankara Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Ankara Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında, 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvurular ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde,

 1. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi” ile “2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin listesi” duyurumuz ekinde bulunmaktadır.
 2. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesinde” ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için mevzuat gereğince 15 (ON BEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
 3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanı yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talebi reddedilecektir.
 4. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesinde” isimleri bulunan kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 5. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.
 6. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fili çalışma süresine ilişkin belgeler, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.
 7. Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.
 8. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesinde” ilanda belirtilen bütün evraklar eksik (hatalı yükleme) şeklinde eksikliği bildirilen kişiler evraklarını tekrar sisteme yükleme yaparken, evraklarının tek tek tarama yapılarak kaydedilmek suretiyle ve internet sitemizde yayınlanan Başvuru Klavuzu’nda belirtilen boyut ve formatlarda sisteme yükleme yapıp göndermeleri gerekmekte olup , aksi taktirde birlikte toplu şekilde yükleme yapılan evrakların UYAP tarafından görüntülenemediği ve değerlendirmeye alınamadığı bilinmelidir.
 9. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin ise 04/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde UYAP üzerinden değil 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ON BEŞ) GÜNLÜK KESİN SÜRE içerisinde yazılı olarak bilirkişilik bölge kurulumuza eksik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 10. Başvurularında veya güncelleme dilekçelerinde eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları, taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Bu kişilerin talepleri, duyuruda belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecek olup, bu kapsamda eksik belgesini ibraz edenlerin mutlaka bilirkişiliğe kabul edileceği yanılgısına düşmemeleri gerekmektedir.Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

Ankara Bilirkişi Listesi 2019

Ankara Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.