2019 Antalya Bilirkişi Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi
2019 Antalya Bilirkişi Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Antalya
 • Burdur
 • Denizli
 • Isparta

2019 Antalya Bilirkişi Listesi, 2019 Burdur Bilirkişi Listesi, 2019 Denizli Bilirkişi Listesi, 2019 Isparta Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Antalya Bilirkişi Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlar Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlar Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Yemine İlişkin Duyuru

05-30 KASIM 2018 TARİHLERİ ARASINDA İLK DEFA BİLİRKİŞİLİK
BAŞVURUSUNDA BULUNANLARIN BAŞVURULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLÂN

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listesine kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda, Bölge Kurulumuzun yetki çevresi olan Antalya, Denizli, Isparta, Burdur illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirilmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için; Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının ve Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun internet sayfasında 04/10/2018 tarihinde yapılan başvuru ilanında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARININ
DEĞERLENDİRİLMESİNE NETİCESİNDE:

1) Başvurular, hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirilerek, ilana ekli listelerde isimleri yazılı kişilerin bilirkişilik başvurularıyla ilgili Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/3 sayılı toplantısında;

UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları başvurularında, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu olan belgelerini ibraz ettikleri anlaşılan, seçtikleri uzmanlık alanlarının tamamının aranan kriterlere uygun olduğu değerlendirilen, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/03/2018 tarihinde yayımladığı EK-1 temel ve alt uzmanlık alanlarında EK-2 aranan niteliklerde yer alan şartları taşıdıkları anlaşılan, ilan ekinde yayımlanan EK-1 listesinde isimleri ve kabul edilen uzmanlık alanları belirtilen kişilerin, bilirkişilik başvurularının kabulüne,

UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları başvurularında, seçtikleri uzmanlık alanlarının bir kısmında, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını, Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşıdıkları, bir kısmında 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını, Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları anlaşılan, ilan ekinde yayımlanan EK-1 listesinde isimleri, kabul edilen ve reddedilen uzmanlık alanları belirtilen kişilerin, bilirkişilik başvurularının kısmen kabulüne kısmen reddine,

UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları başvurularında, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu olan belgelerini sisteme yüklemedikleri anlaşılan, seçtikleri uzmanlık alanlarının tamamında, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinde yer alan kabul şartlarını ve Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları anlaşılan, ilan ekinde yayımlanan EK-2 listesinde isimleri belirtilen kişilerin bilirkişilik başvurularının reddine,

Bilirkişilik Daire Başkanlığının ve Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun internet sayfasında 04/10/2018 tarihinde yapılan başvuru ilanında, başvuru usulünün belirtilmesine rağmen, bilirkişilik başvurusunu UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapmayanların, başvurularının usul yönünden reddine,

UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yaptıkları başvurularında, kendilerinin UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sisteminde seçip işaretledikleri uzmanlık alanları yönünden değerlendirme yapılmış olup, sistemde kendileri tarafından seçilip işaretlenmeyen, dilekçe ile eklenmesini talep ettikleri, uzmanlık alanları yönünden yapılan başvuruların reddine, dair karar verilmiştir.

2)04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan EK-1’de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme..LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise UZMAN olarak kabul edildikten sonra fiili çalışma süresi aranılmaktadır.
3)02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.
4)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

YEMİN:

Bilirkişilik başvurusu tamamen kabul edilenler ile kısmen kabul edilenler, 6754 sayılı Kanununun 12/4. maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da Bölge Kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 24-29 Ocak 2019 tarihleri arasında belirlenen yer ve saatte, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

YEMİN TARİHİ VE YERİ:

Bölge Kurulumuzca yeminler, 24-29 Ocak 2019 tarihleri arasında (Perşembe, Cuma, Pazartesi ve Salı günleri), saat: 10:00’da, gruplar halinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonununda yaptırılacaktır.

Antalya ili dışındaki yetki çevremizde bulunan il ve ilçelerden başvurulanlardan, başvuruları kabul ve kısmen kabul edilenlerin yeminleri, bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 24-29 Ocak 2019 tarihleri arasında belirlenen yer ve saatlerde yaptırılacaktır.

Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların, Bölge Kurulumuza yapacakları yazılı başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

LİSTELERİN İLANI :

Yeminlerin yaptırılmasından sonra nihai liste, 31/01/2019 tarihinde yayımlanacaktır.

İTİRAZ:

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 maddesi gereğince verilen karara karşı, kararın tebliğ ve ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Başkanlığımıza itiraz yolu açık olmak üzere, başvurusu tamamen reddedilenler ile kısmen reddedilenler, ilan tarihinden itibaren (22/01/2019 tarihinden itibaren) 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde Uyap Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden itirazda bulunabilirler.

Başvuru sonucuna itiraz bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilecektir.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca ilanımızın tebliğ hükmünde olması nedeniyle fiziki veya elektronik yolla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39’uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur.22/01/2019

2019 Antalya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlara İlişkin Duyuru

EK UZMANLIK ALANI EKLENMESİ TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLÂN

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulumuz internet sayfasında 04/10/2018 tarihinde yayımlanan ilanlar doğrultusunda, 05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında, Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 2018 yılında oluşturulan bilirkişi listesinde hali hazırda kayıtlı olup, uzmanlık alanlarına ek uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanların başvuruları alınmıştır.

EK UZMANLIK ALANI EKLENMESİ TALEPLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE:

1) Ek uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanların başvuruları, hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirilerek ilana ekli, EK-1 listesinde isimleri yazılı kişilerin, talepleri ilgili Kurulumuzun 18/01/2019 tarih ve 2019/2 sayılı toplantısında;

Başvurularında Bölge Kurulumuzca istenilen belgeleri ibraz ettikleri anlaşılan, seçtikleri uzmanlık alanlarının tamamının aranan kriterlere uygun olduğu değerlendirilen, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını, Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşıdıkları anlaşılan bilirkişilerin, ek uzmanlık alanı eklenmesi taleplerinin kabulüne,

Başvurularında seçtikleri uzmanlık alanlarından bir kısmında, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını, Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşıdıkları, bir kısmında 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. Maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını, Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları anlaşılan bilirkişilerin, ek uzmanlık alanı eklenmesi taleplerinin kısmen kabulüne kısmen reddine,

Başvurularında Bölge Kurulumuzca istenilen belgeleri ibraz etmedikleri anlaşılan, seçtikleri uzmanlık alanlarının tamamında, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinde yer alan kabul şartlarını ve Bilirkişilik Daire Başkanlığının yayımladığı EK-1 bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile EK-2 temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklerde yer alan şartları taşımadıkları anlaşılan bilirkişilerin, ek uzmanlık alanı eklenmesi taleplerinin reddine,

Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/03/2018 tarihinde yayımlanan EK-1 Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları içerisinde yer almayan uzmanlık alanları, eklenmesi talebinde bulananların, taleplerinin bu alanlar yönünden reddine, dair karar verilmiştir.

2)04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan EK-1’de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme..LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise UZMAN olarak kabul edildikten sonra fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

3)02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

4)Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

Ek uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanların başvurularının değerlendirilmesine ilişkin EK-1 listesi, ilan ekinde yayımlanmıştır.

YEMİN:

Ek uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanlar, halen Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca 2018 yılında oluşturulan bilirkişi listesinde kayıtlı olmaları nedeniyle yeniden yemin etmeyeceklerdir.

İTİRAZ:

Talebi tamamen ret veya kısmen kabul kısmen reddedilenler, 6754 S.K.’un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Antalya Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere bir başka bölge kurulu, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile fiziki olarak dilekçe yoluyla itirazda bulunabilirler.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca ek uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanlara ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca fiziki veya elektronik yolla tebligat yapılmayacaktır.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39’uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur.22/01/2019

 

Antalya Bilirkişi Listesi 2019
Antalya Bilirkişi Listesi 2019

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Antalya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Antalya Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvurular ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup yeni uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerinin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde,

 1. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi” ile “2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup yeni uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanlardan eksik belgesi bulunanların listesi” duyurumuz ekinde bulunmaktadır.
 2. EK-1 Listesinde ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için mevzuat gereğince 15 (ONBEŞ) GÜNLÜK KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
 3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanı yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talebi reddedilecektir.
 4. EK-1 Listesinde isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olan kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 5. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.
 6. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, oda kayıt belgesi vs. gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.
 7. Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.
 8. EK-2 Listesinde yer alan, 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup yeni uzmanlık alanı eklenmesi talebinde bulunanlardan eksik evrakı olanların ise evraklarını, 04/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde UYAP Bilişim Sistemi üzerinden değil 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜNLÜK KESİN SÜRE içerisinde yazılı olarak Bilirkişilik Bölge Kurulumuza sunmaları gerekmektedir.
 9. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Bu kişilerin talepleri duyuruda belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecek olup, bu kapsamda eksik belgesini ibraz edenlerin mutlaka bilirkişiliğe kabul edileceği anlamına gelmeyeceği husususun bilinmesi,

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

Antalya Bilirkişi Listesi 2019

Antalya Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.