2019 İzmir Bilirkişi Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi
2019 İzmir Bilirkişi Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

  • İzmir
  • Aydın
  • Manisa
  • Muğla
  • Uşak

2019 İzmir Bilirkişi Listesi, 2019 Aydın Bilirkişi Listesi, 2019 Manisa Bilirkişi Listesi, 2019 Muğla Bilirkişi Listesi, 2019 Uşak Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 İzmir Bilirkişi Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi

2019 İzmir Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Red Edilenler Listesi

2019 İzmir Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Red Edilenler Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler ve Reddedilenler Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler ve Reddedilenler Listesi

2019 İzmir Bilirkişilik Başvurusu Kabul ve Red Edilenler ile Yemine İlişkin Duyuru

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde adlî, idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesine eklenmek için gelen başvurular değerlendirilmiş ve Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen takvime uygun olarak, Kurulumuzca yapılan değerlendirilme sonucunda 2019/28 sayılı karar ile başvurularının ret, kabul ve kısmen kabulüne karar verilen başvuruculara ilişkin liste iş bu ilânın ekinde yayınlanmıştır.

1-) İLK KEZ PORTAL ÜZERİNDEN BAŞVURAN VE BAŞVURULARI KABUL VE KISMEN KABUL EDİLENLERİN İŞLEMLERİ:

Başvuruları kabul, kısmen kabul ve reddedilenlere ilişkin liste iş bu ilanın ekinde yayınlanmıştır. (Ek-1)

Başvurular üzerinde Kurulumuzca esas ve usûlden yapılan incelemeler neticesinde, başvuruları kabul ya da kısmen kabul edilenler Bilirkişi Yönetmeliğinin 44. maddesi gereğince yemin etmeye hak kazanmışlardır.

  1. A) Başvuruları kabul ve kısmen kabul edilenlerden İzmir ilinden başvurusu gerçekleştirenlerin yeminleri 24 Ocak 2019 – Perşembe günü saat 14:00’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda yapılacaktır. (Zemin Kat) (Adres : Yeni Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara (Çınarlı Mahallesi, 1559 Sokak No: 2) Konak/İZMİR) (0232) 398 35 00 / 1397 – 1398 – 1400
  2. B) Başvuruları kabul ve kısmen kabul edilenlerden İzmir ili dışındaki yetki çevremizde bulunan diğer illerden başvuranlar ise bulunduğu il/ilçe adlî yargı adalet komisyonları başkanlıklarınca belirlenecek gün ve saatte yemin edeceklerdir.

Geçerli ve belgelendirilmiş mazereti olanlar hariç yemin törenine katılmayanlar için mazeret kabul edilmeyecektir.

Geçerli mazereti Başkanlığımızca kabul edilenlerin mazeret yemin tarihleri daha sonraki bir tarihte Kurulumuzun resmî internet sitesinden ilân edilecektir.

2-) HÂLİ HAZIRDA BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİNDE OLAN VE EK UZMANLIK ALANLARI (GÜNCELLEME) TALEBİNDE BULUNANLARIN İŞLEMLERİ

Başvuruları kabul, kısmen kabul ve reddedilenlere ilişkin liste iş bu ilanın ekinde yayınlanmıştır. (Ek-2)

Başvurular kabul veya kısmen kabul edilenlerin uzmanlık alanları, bölge bilirkişi listesindeki uzmanlık alanlarına devam eden tarihlerde eklenecektir.

Bu başvurucular hâlen Kurulumuz Bölge Bilirkişi Listesinde kayıtlı oldukları için TEKRAR YEMİN TÖRENLERİNE KATILMAYACAKLARDIR.

3-) KESİNLEŞECEK LİSTELERİN İLÂNI

Yemin ederek bilirkişi listesinde yer almaya hak kazananlar ve hâli hazırda bölge bilirkişi listesinde olan ve ek uzmanlık alanları (güncelleme) talebi kabul edilenler, 31/01/2019 tarihinde İzmir Bölge Bilirkişi Listesine eklenerek, resmî internet sitemiz olan www.izmirbbk.adalet.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının resmî internet sitesi ile İzmir Bölge Adliye ve İzmir Bölge İdare Mahkemesinin de resmî internet sitelerinden yayınlanmak üzere ilgili birimlere liste hâlinde gönderilecektir.

4-) İ T İ R A Z

İş bu ilana esas Kurulumuzun 2019/28 sayılı kararına 6754 sayılı Kanun’un 15. maddesi gereğince ilgililer tarafından ilân tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurulumuza itirazda bulunulabilinir.

5-) İTİRAZ YOLU

  1. A) İlk kez bilirkişilik için başvuranlardan başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyenler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” kısmı aktif hale getirilmiş olup, başvuru dilekçesi sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı ve ya m-imzalı itiraz dilekçesi hazırlanarak açıklama kısmına da “İtiraz Dilekçesi” olarak açıklama girilerek itiraz edilebilir.

Ayrıca “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı itiraz dayanağı olan belgeler jpg, png vs formatlarda gönderilerbilir.

  1. B) Hâli hazırda bölge bilirkişi listesinde olan ve ek uzmanlık alanları (güncelleme) talebinde bulunan bilirkişilerden başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyenler bizzat Başkanlığımıza verilecek dilekçe ya da bir başka bölge kurulu veya adlî yargı adalet komisyon başkanlıkları yahut Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Kurulumuza itirazda bulunabilirler.

N O T L A R:

BAŞVURULARIN İNCELENMESİNDE, ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINCA BELİRLENEN EK-1 BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARI EK-2 ARANAN NİTELİKLER DİKKATE ALINARAK YAPILMIŞTIR.

(http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2018/ekim/EK_1.pdf)

(http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2018/ekim/EK_2.pdf)

Gerek 6754 sayılı Kanun’un 10. Maddesi gerekse Ek-2’deki tüm uzmanlıkların 1. Maddesi uyarınca başvurulan tüm uzmanlık alanlarında en az 5 yıl fiilen çalışma şartı aranmıştır.

1-) Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 05/12/2018 tarihli ve 46693448-650. 03.337.2018-E. 399/33010 sayılı görüş yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Daire Başkanlığının 23/11/2018 tarihli ve 36231672-415.99-E.12781 sayılı görüş yazıları dikkate alınarak yapılan incelemelerde;

“6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI OLARAK YETKİLENDİRİLMİŞ OLMAK.” şartına ilişkin olarak;

“GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANS” sahibi olmanın tek başına yeterli olmayacağı,

SPL tarafından verilen lisans belgelerinde, 17.7.2014 tarihinden önce alınan lisans belgelerinin 3 yıllık mesleki tecrübe incelemesi yapıldıktan sonra verildiği gözetilerek bu tarihten önceki tarihli lisans belgesi sunanların SPK nezdinde aranan 3 yıllık mesleki tecrübeyi sağladığının kabulü gerektiği, bu nedenle bu tarihten sonra başvurucunun en az 2 yıl süre ile Kentsel Dönüşüm veya Gayrimenkul Değerleme alanında faaliyet göstermesinin yeterli olduğu,

Belge tarihi 17.07.2014 tarihinden sonraki bir tarih ise bu belgelerin yapılan lisanslama sınavında başarılı olan herkese 3 yıllık mesleki tecrübe şartı incelenmeden verildiği dikkate alınarak 3 yıllık tecrübe şartı yönünden belgenin ayrıca incelenmeye muhtaç olduğu ve bu nedenle 17.07.2014 tarihinden sonraki tarihli lisans belgesi ile başvuru yapılması halinde ayrıca en az 5 yıllık kentsel dönüşüm ve/veya gayrimenkul değerleme tecrübe şartının da belgelendirilmesinin gerektiği,

Ancak, “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikası sunanlar yönünden, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde 3 yıllık tecrübe şartının sağlandığı kabul edildiğinden lisans belgesi ile birlikte bu belgenin de sunulması halinde 3 yıllık mesleki tecrübenin ayrıca belgelendirilmesi gerekmediği, bu belge tarihinden itibaren en az 2 yıllık tecrübenin belgelendirilmesi gerektiği,

Kamulaştırma (05.02) Gayrimenkul Değerleme Kategorisi için ise; Daire Başkanlığınca Belirlenen EK-2 nin 5/3. Maddesinde Geçen; “…6362 Sayılı Kanuna göre Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak kabul edilmesi için belge tarihinden itibaren en az 3 yıllık mesleki tecrübesine dair belgesi veya değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programına katıldığına dair belge” olması gerektiği anlaşılmış olup, değerlendirmeler bu çerçeveden yapılmıştır.

2-) Kurulumuzca alınan ilke kararı gereğince farklı bir kategoriden başvurup sonrasında dilekçe vererek kategori değişikliği talebinde bulunanların talepleri dikkate alınmamıştır.

3-) Yine yasal süresi dışında ya da Adalet Bakanlığının belirlediği başvuru yolu dışında başvuranların başvuruları mevzuat gereğince geçersiz sayılmış ve başvuruları reddedilmiştir.

4-) Nitelikli hesaplamalar alanına ilişkin olarak;

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 3 üncü maddesi üçüncü fıkrasında ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 266 ncı ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 63 üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacağı temel bir ilke olarak düzenlenmiş olup, bu alanda bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde; temel ve alt uzmanlık alanında uygun olarak NİTELİKLİ HESAPLAMALAR alanında tecrübeyi gösterir belge aranmıştır. (Bilirkişi raporları, akademik çalışma ya da serbest olarak başvurulan alt uzmanlık alanında çalışma gibi)

5-) Uzmanlık alanlarının temel ve alt uzmanlık alanı olarak gruplandırılmasının bir sonucu olarak, liyakatli kişilerin seçilmesine gayret gösterilmiş olup, ciddiyetten yoksun “Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kurumunun” ruhunu ve amacına uygun olmayan başvurular (salt başvuru formu yükleyip hiçbir bir belge yüklemeyen, belirtilen format dışında belge yükleyen veya alakasız alt uzmanlık alanlarından başvuru yapanlar vs) reddedilmiştir.

İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, lgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu ve 42 nci maddeleri uyarınca ilgililere ilânen tebliğ olunur. 22/01/2019

İzmir Bilirkişi Listesi 2019
İzmir Bilirkişi Listesi 2019

 

2019 İzmir Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 İzmir Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 İzmir Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 İzmir Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesine eklenmek için gelen başvurular değerlendirilmiş ve Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen takvime uygun olarak, Kurulumuzca eksik belgesi olduğuna kanaat getirilen başvuruculara ilişkin liste iş bu ilânın ekinde yayınlanmıştır.

*) Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen takvim gereğince 04/10/2018 tarihinden Daire Başkanlığının ve Bölge Kurullarının resmî İnternet sitesinden ilân edilmiştir.) başvuruları kabul ya da reddedilenlere ilişkin liste 22 Ocak 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilânının Başvuruya eklenecek maddeler başlığının 2. maddesinde;
“Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.” hükmüne istinaden,

Başvuruları eksik bulunanların, eksik bulunan belge ya da belgelerini “Uyap Bilirkişi Portalına giriş yapılarak DİĞER BELGELER” kısmına yükledikten sonra Başkanlığımıza ait 1397, 1398, 1399 ve 1400 dahili numaralardan bilgi vermeleri gerekmektedir. Eksik belgelerin değerlendirilmesi sonrası sonuçlar yine 22 Ocak 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

Yine hali hazırda bölge bilirkişi listesinde kayıtlı olan ve başvuruları eksik olan bilirkişilerin, eksik belgelerini bizzat ya da süresinde Başkanlığımızda olacak şekilde posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

NOT:

Alt uzmanlık alanlarında en az 5 yıl fiili çalışma ya da tecrübeyi gösterir belgeden kasıt,

Örneğin; Aktüerya’dan başvuran bir kişinin “Aktüerya” alanında en az 5 yıllık fiilen tecrübeyi belgelemesi gerekmektedir. (Bilirkişi raporları, akademik çalışma ya da serbest olarak başvurulan alt uzmanlık alanında çalışma gibi)

Örneğin;İş sağlığı ve güvenliği alanından başvuru yapan bir iş müfettişinin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 5 yıl fiilen çalıştığını Kurum ya da Kuruluşlardan belgelemesi istenmektedir.

İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu ve 42 nci maddeleri uyarınca ilgililere ilânen tebliğ olunur. 18/12/2018

İzmir Bilirkişi Listesi 2019

İzmir Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.