2019 Bursa Bilirkişi Listesi

2019 Bursa Bilirkişi Listesi
2019 Bursa Bilirkişi Listesi

2019 Bursa Bilirkişi Listesi

Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Bursa
 • Balıkesir
 • Bilecik
 • Çanakkale
 • Kütahya
 • Yalova

2019 Bursa Bilirkişi Listesi, 2019 Balıkesir Bilirkişi Listesi, 2019 Bilecik Bilirkişi Listesi, 2019 Çanakkale Bilirkişi Listesi, 2019 Kütahya Bilirkişi Listesi, 2019 Yalova Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Bursa Bilirkişi Listesi

2019 Bursa Bilirkişi Listesi

2019 Bursa Bilirkişi Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Alan Güncelleme Başvurusu Sonuçları Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Alan Güncelleme Başvurusu Sonuçları Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Bir Kısmı Red Edilenler Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Bir Kısmı Red Edilenler Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Yemine İlişkin Duyuru

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ilâ 30/11/2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmış, 24/12/2018 tarihinde başvurularında belge eksikliği olanlar internet sitemizde ilân edilmiştir. Alınmış bilirkişilik başvurularına ilişkin olarak gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirme yapılmıştır.
 2. İlân gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilâna aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fizikî olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.
 3. Bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde, ilgili uzmanlık alanı için gerekli olan lisans eğitimi veya EK-2 de belirlenen diğer eğitimleri almış olmak kaydıyla, bu eğitimden itibaren ilgili uzmanlık alanında kanunen aranan fiilen en az 5 yıl çalışmışlığa bakılmıştır. Bu çerçevede eğitim aldığı alanda  fiilen çalışmayan ya da fiilen çalıştığı alanda aranılan eğitimi almayanların başvurularının gerekli şartları taşımadığı değerlendirilmiştir. Bunun gibi birden çok önlisans veya lisans eğitimi olup, bu eğitimlerden sadece birine uygun alanda çalışanların başvurularında fiilen çalışmadıkları alanlar yönünden başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.
 4. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de belirtilen aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişilerin başvuruları TAMAMEN veya KISMEN KABUL edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
 5. Bilirkişilik müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de  aranan nitelikleri taşımayanların, başvuru için istenilen zorunlu belgeleri tamamen veya kısmen eklemeyenlerin başvuruları REDDEDİLMİŞ olup reddedilen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
 6. Bu şekilde başvurusu, talep ettiği tüm alanlar itibariyle kabul edilenlerin listesi EK-1 olarak, talep ettiği alanlardan bir kısmı kabul edilmekle beraber bir kısmı reddedilenlerin listesi EK-2 olarak, talep ettiği alanlar itibariyle tamamı reddedilenlerin listesi ise EK-3 olarak gösterilmiş olup, ilgililerin buna göre listelerden gerekli kontrolleri yapmaları gerekmektedir.

BAŞVURULARI TAMAMEN KABUL EDİLENLER İLE KISMEN KABUL EDİLEN BİLİRKİŞİLER İÇİN YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

 1. Bilirkişilik başvurusu TAMAMEN KABUL EDİLENLER ile KISMEN KABUL EDİLENLER, 6754 sayılı Kanununun 12/4. maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da Bölge Kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, 29-30 Ocak 2019 tarihleri arasında komisyonlarca gösterilen yer ve saatte, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.
 2. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır. Yemin törenine katıldığı halde imzalı yemin tutanağını ilgili görevliye teslim edilmeksizin mahalden ayrılınması durumunda, yemin yapılmamış şeklinde bir değerlendirmeye maruz kalınacağından,yemin yapıldıktan sonra imzalı yemin tutanağının görevliye teslimine azami dikkat edilmelidir.
 3. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
 4. Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Kepsut, Gürsu, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Orhangazi ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişiler için 28/01/2019 günü saat 10:00-12:00arasında Bursa Adliyesi Merkez Uluyol Yerleşkesinde zemin katta bulunan konferans salonunda yemin yaptırılacaktır.
 5. İlan tarihimiz ile yemin tarihleri arasındaki sürenin kısalığı dikkate alınarak, yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunamayanlar için 29/01/2019 günü saat 10:00-12:00 arasında Bursa Adliyesi Merkez Uluyol Yerleşkesinde zemin katta bulunan konferans salonunda yemin yaptırılacaktır.

LİSTELERİN İLANI

 1. Yeminlerin yaptırılmasından sonra nihai liste, 31/01/2019 tarihinde yayımlanacaktır.

İTİRAZ

 1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 15/1 maddesi gereğince verilen karara karşı, kararın tebliğ ve ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Başkanlığımıza itiraz yolu açık olmak üzere, başvurusu tamamen reddedilenler ile kısmen reddedilenler, ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde Uyap Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden itirazda bulunabilirler.
 2. Başvuru sonucuna itiraz bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilecektir.
 3. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca ilanımızın tebliğ hükmünde olması nedeniyle fiziki veya elektronik yolla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39’uncu maddesi uyarınca ilânen tebliğ olunur.

BİR KISIM UZMANLIK ALANLARI BAKIMINDAN AÇIKLAMA

 1. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarilân; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
 2.  02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.
 3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarilân; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den  belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.
Bursa Bilirkişi Listesi 2019
Bursa Bilirkişi Listesi 2019

2019 Bursa Bölge Bilirkişilik başvurusunda belgeleri eksik olanlara ilişkin liste açıklanmıştır.

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu – 2

1.6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale. Yalova ve Bilecik illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.10.2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05.11.2018 ila 30.11.2018 tarihleri arasında UYAP e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

 1. Bölge Kurulumuzca yetki çevremizde yapılan 1563 bilirkişilik başvurusunun 6754 S.K.’un 11/2 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddeleri uyarınca 6754 S.K.’un 10/1 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 40/1 maddeleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yayınlanan EK-2 uyarınca başvurularda eklenmesi gereken zorunlu belgeler yönünden başvurularayrı ayrı incelenmiştir.
 2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler, öncelikle şekil yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılmış olup, belirlenen eksiklikler aşağıda liste halinde gösterilmişlerdir.

4-2018 Yılı Bilirkişi Listesine kayıtlı olupta, alanlarının güncellenmesi talebinde bulunanların dilekçe ve talepleri, belgelerinde eksiklik bulunup bulunmadığı noktasında incelenmeye devam edildiğinden, bu konudaki çalışmamız tamamlandığında 28/12/2018 günü bu sitemizden yayınlacaktır.

 1. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar belgelerini, 25/12/2018 tarihinden itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.Aksi halde belgelerini ihtara rağmen tamamlamamış olanların tek bir uzmanlık alanında başvurulmuşsa başvurusunun, birden çok uzmanlık alanında başvurulmuşsa eksik olan uzmanlık alanına yönelik başvurusunun reddine karar verilecektir.
 2. 6. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olduğu kabul edilen kişiler için UYAP sisteminde“Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler”isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 3. “Başvuru Dilekçesi”sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilir. Başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilememektedir.
 4. “Diğer Belgeler”sekmesinden birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, başvurudaki tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.
 5. 9Eksiklik listesi dışındakiler için bu butonlar pasif olacağı için evrak ekleme imkânları bulunmamaktadır.
 6. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak eksiklikler belirlenmiştir.
 7. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üyeolmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle başvurularda başvurucu tarafından bu husus belirtildiği taktirde dikkate alınacaktır.
 8. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evraklarıtaleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
 9. Başvuruların incelenmesi UYAP sisteminde seçilmiş olanuzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

14.Tebliğ mahiyetinde ilanen duyrulur.24/12/2018

 

2019 Bursa Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu – 1

04/10/2018 tarihinde yayınlanan Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında bilirkişilik başvurusu alınanlara ilişkin incelemelerimiz devam etmektedir.

Eksik belgesi olanlara ilişkin ilanın 24/12/2018 tarihi gün sonunda yayınlanması öngörülmektedir.

Bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için ilan tarihinden itibaren başlamak üzere on beş gün kesin süre verilecektir.

Bilirkişilik başvuruları kabul ve red edilenlerin ilanı 22/01/2019 tarihinde
yayınlanacaktır.

Bölge Kurulumuzca yapılan çalışmaların engellenmemesi bakımından değerlendirme süreci ve sonuçları ile ilgili olarak kurulumuzun internet sayfasındaki duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Bursa Bilirkişi Listesi 2019

Bursa Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.