2019 Konya Bilirkişi Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi
2019 Konya Bilirkişi Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi

Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Konya
 • Afyonkarahisar
 • Aksaray
 • Karaman

2019 Konya Bilirkişi Listesi, 2019 Afyonkarahisar Bilirkişi Listesi, 2019 Aksaray Bilirkişi Listesi, 2019 Karaman Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Konya Bilirkişi Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebi Kabul Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebi Kabul Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebi Red Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebi Kabul Edilenler Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ile Yemine İlişkin Duyuru

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. 6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. madde ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

5. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek gerek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 10. maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

6. Ekli liste içerisinde “kısmi kabul” olarak yer alanların, başvurularında birden çok temel ve alt uzmanlık alanı seçtikleri, bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanları yönünden 04/10/2018 tarihli ilanımız ekinde bulunan ve aranılan nitelikler başlıklı EK-2’de belirtilen şartları taşımadıklarından kısmen red edilmişlerdir. UYAP sisteminde “Kısmen kabul – Kısmen red” sekmesi bulunmadığından, bu kişilerin kabul edilen uzmanlık alanlarının bulunması nedeniyle bu kişiler sistem tarafından “Kabul” olarak görünmekte olup, ilgililerin durumlarını talep ettikleri uzmanlık alanları ile kabul edilen uzmanlık alanları kapsamında değerlendirmeleri gerekmektedir.

7. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır.

8. 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu red kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/12/2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

10. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

11. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren (22/01/2019 tarihinden itibaren) 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

12. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

13. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Doküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi, “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir.

14. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklenmek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda okunabilecek şekilde gönderilecektir.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

15. Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul ve kısmen kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 24 – 29 Ocak 2019 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde (Perşembe, Cuma, Pazartesi ve Salı günleri) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

16. UYAP’ta yapılan kayıtlarda kişilerin yerleşim yerleri il ve ilçe bazında yanlış girilebildiği ve çoğunlukla ilçe kaydı girilmeden yapıldığı için UYAP’tan alınan verilere göre yemin edeceklerin listeleri ile birlikte başvuruları kabul edilen kişilerin tümünün listesi komisyonlara gönderilecek olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Konya Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

17. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece 31/01/2019 tarihinde ilan edilecek nihai bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

18. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

19. Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminlerin 28/01/2019 günü saat 13:30’da Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Adliyesi C Blok 1. Katta bulunan Konferans salonunda yaptırılacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2019

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenlere İlişkin Duyuru

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun çalışmalarında ve toplantısında değerlendirilerek, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 10. maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları EK-1 olmayanların başvuruları reddedilen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

5. Ekli liste içerisinde “kısmi ret” olarak yer alanların, başvurularında birden çok temel ve alt uzmanlık alanı seçtikleri, bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanları yönünden 04/10/2018 tarihli ilanımız ekinde bulunan ve aranılan nitelikler başlıklı EK-2’de belirtilen şartları taşıdıklarından kısmen kabul edilmişlerdir. UYAP sisteminde “Kısmen kabul – Kısmen ret” sekmesi bulunmadığından, bu kişilerin kabul edilen uzmanlık alanlarının bulunması nedeniyle bu kişiler sistem tarafından “Kabul” olarak görünmekte olup, ilgililerin durumlarını talep ettikleri uzmanlık alanları ile kabul edilen uzmanlık alanları kapsamında değerlendirmeleri gerekmektedir.

6. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır.

6. 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

8. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

9. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren (22/01/2019 tarihinden itibaren) 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

10. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

11. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Doküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi, “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir.

12. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklenmek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda okunabilecek şekilde gönderilecektir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2019

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlara İlişkin Duyuru

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında 2018 yılı Konya Bilirkişilik Listesinde kayıtlı olup uzmanlık alanları yönünden güncelleme isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 10. maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan güncelleme başvuruları, başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3. maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/01/2019 tarih ve 2019/16 sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. İkinci ve üçüncü maddede belirtildiği şekilde yapılan değerlendirmeler neticesinde güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin başvuru sonuçları kabul, kısmen kabul – kısmen ret ve ret olarak ekli listede yayımlanmıştır.

5. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek ilanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır.

6. 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu red kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/12/2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

8. Güncelleme talebinde bulunan bilirkişiler halen Konya Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinde kayıtlı bilirkişi olduklarından tekrar yemin etmelerine gerek bulunmamaktadır.

9. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

10. Ekli listede isimleri bulunan bilirkişiler 22/01/2019 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunabileceklerdir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22/01/2019

Konya Bilirkişi Listesi 2019
Konya Bilirkişi Listesi 2019

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Konya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Konya Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvurular ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde:

 1. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi” ile “2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile başvuranların listesi” duyurumuz ekinde bulunmaktadır.
 2. Listede ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için mevzuat gereğince 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
 3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanı yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talebi reddedilecektir.
 4. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olan kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 5. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başa türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilemeyecektir.
 6. “Diğer Belgeler” sekmesinde ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.
 7. Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.
 8. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile başvuranların ise 04/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde UYAP üzerinden değil 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRE içersinde yazılı olarak bilirkişilik bölge kurulumuza yapmaları gerekmektedir.
 9. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Bu kişilerin talepleri duyuruda belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilecek olup, bu kapsamda eksik belgesini ibraz edilenlerin mutlaka bilirkişiliğe kabul edileceği yanılgına düşülmemesi gerekmektedir.
  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

Konya Bilirkişi Listesi 2019

Konya Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.