2019 İstanbul Bilirkişi Listesi

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi
2019 İstanbul Bilirkişi Listesi

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • İstanbul
 • Edirne
 • Kırklareli
 • Tekirdağ

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi, 2019 Edirne Bilirkişi Listesi, 2019 Kırklareli Bilirkişi Listesi, 2019 Tekirdağ Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler Listesi

2019 İstanbul Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Yemine İlişkin Duyuru

1) 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, bilirkişiliğe ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (eimza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

2) Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3) İlan gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.

4) Kurulumuza yapılan başvurular, başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 11/3.maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

5) Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de belirtilen aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişilerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiştir.

6) İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Yemin tarihi ve yerleri:
Ekli kabul listesinde yer alan bilirkişilerimizin yeminleri;
24-25 Ocak 2019 ile 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri
içerisinde İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığında (Orhantepe Mah. Üsküdar Cad. No:236/A
Kartal / İstanbul, İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri, D Blok Zemin Kat: Oda No:20) adresinde
yaptırılacaktır.

8) Yemin edenlerin muhakkak surette ilan ekindeki yemin tutanağını (EK-2) imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

10) Bölge Kurulumuzda yemin yapacak bilirkişilerin takdiri kendilerine ait olmak üzere, yeminin 4 gün içinde yapılabileceği dikkate alınarak uzun kuyrukların veya beklemelerin olmaması açısından ilk gün ilk saatlerde veya son günde yoğun bir şekilde müracaat etmemeleri gerekmektedir.
Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22.01.2019

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenlere İlişkin Duyuru

1-) 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, bilirkişiliğe ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

2-) Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3-) İlan gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.

4-) Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun çalışmalarında ve toplantısında değerlendirilerek, 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları EK-1 olmayanların başvuruları reddedilen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

5-) İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

6-) Ekli red listesinde ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir. Bu amaçla; UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.

BİR KISIM ALT UZMANLIK ALANLARI BAKIMINDAN AÇIKLAMA:

1.a. 04/10/2018 tarihli ilanımızın ekinde yer alan EK-1’de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme..LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise UZMAN olarak kabul edildikten sonra fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

b. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

c. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle (lisans tarihine göre tecrübe şartının gerçekleşmemesi) başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde,
TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

2- Ek-1’de yer alan “65.NİTELİKLİ HESAPLAMALAR” uzmanlık alanı yönünden Ek-2’ye göre, Lisans veya ön lisans mezuniyeti yanında; “Başvuruda bulunulan nitelikli hesaplama ilgili alt uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve ilgili alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” şartları arandığından; belirli bir meslek alanında 5 yıl süreyle mesleki faaliyette bulunulmuş olması ve nitelikli hesaplama eğitim sertifikası sunulması , Kurulumuza yapılan başvuru sayısı ve 6754 Sayılı Yasa’nın 11/3 Maddesinde öngörülen liyakat ilkesi de dikkate alınarak başlı başına nitelikli hesaplama ilgili alt uzmanlık alanında bilirkişiliğe kabul için yeterli görülmemiştir. Talep edilen alt uzmanlık alanına yönelik bilirkişilik tecrübesi, akademik çalışma ve ilgili alt uzmanlık alanı ile doğrudan ilgili mesleki çalışmaların belgelendirildiği talepler değerlendirilmiştir.
Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 22.01.2019

İstanbul Bilirkişi Listesi 2019
İstanbul Bilirkişi Listesi 2019

2019 İstanbul Bölge Bilirkişilik başvurusunda belgeleri eksik olanlara ilişkin liste açıklanmıştır.

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulunun 04/10/2018 tarihli ilanı üzerine 05 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan bilirkişilik başvuruları, eklenmesi gereken zorunlu belgeler yönünden kurulumuzca incelenmiştir.
Buna göre;

1- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, duyurumuz EK-1 de gösterilmiştir.

2- Eksik belgeler ile ilgili detaylı açıklama EK-2 de gösterilmiştir.

3- Ekli listede ismi bulunanların işbu ilandan itibaren 15 (on beş) günlük kesin süre içinde eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.

4- Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanı yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talebi reddedilecektir.

5- Ekli listede isimleri bulunan ve eksik belgeleri olduğu kabul edilen kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

6- “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.

7- “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.

8- Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları
bulunmamaktadır.

9- Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

10- Başvuruların incelenmesi UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

11-Eksik belgelerin tamamlanmasını müteakip yapılacak değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilenler 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir.

12- Bölge bilirkişi listesine kayıtlı bilirkişilerin yazılı olarak yaptıkları güncelleme taleplerine ilişkin değerlendirme sonuçları da 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilecektir. Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

2019 İstanbul Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgelere İlişkin Detaylı Açıklama

 1. Oda Faaliyet Belgesi ve disiplin belgesi

Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesidir. Kamu kurumunda çalışanlar için görev-disiplin belgesi istenmektedir.

 1. Talep edilen uzmanlık alanında 5 yıl fiilen çalışma belgesi

Her hangi bir kamu kurumunda çalışanlar için hizmet/görev çizelgesidir. Özel sektörde veya serbest çalışanlar için sigorta kayıtları (meslek kodları belirtilen), vergi levhası, çalışma belgesi, hizmet belgesi vs istenmektedir.

 1. Uzmanlık alanını gösteren belge, diploma, sertifika

Talep edilen uzmanlık alanı ile ilgili okul diplomaları ve uzmanlık sertifikaları istenmektedir. Talep edilen her alt uzmanlık alanı için gerekli sertifika ve belgeler istenmektedir.

 1. Yerleşim Yeri Belgesi, Yer Beyanı

E-devlet üzerinden alınan yerleşim yeri (ikametgah) belgesi veya nerede ikamet ettiğine dair yazılı beyan istenmektedir.

 1. Mesleki faaliyet belgesi

Mesleğini icra edebilmek için veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair yazılı beyan veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı görev belgesi istenmektedir. (Oda Faaliyet, Görev ve Disiplin Belgesi bunu karşılamaktadır.)

 1. Bilirkişilik Temel Eğitim Katılım Sertifikası

Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitim izni verilen kurum ve kuruluşlardan alınacak 6754 Sayılı Kanunda yer alan ve başvuru şartı olan “Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası” (müfredata uygun 24 saatlik) istenmektedir. Eğitim izni verilen kurum ve kuruluşların listesi internet sitemizde yer almaktadır.

 1. TDUB üyelik belgesi

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olduğuna dair belgedir.

İstanbul Bilirkişi Listesi 2019

İstanbul Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.