2019 Adana Bilirkişi Listesi

2019 Adana Bilirkişi Listesi
2019 Adana Bilirkişi Listesi

2019 Adana Bilirkişi Listesi

Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Adana
 • Hatay
 • Mersin
 • Osmaniye
 • Niğde

2019 Adana Bilirkişi Listesi, 2019 Hatay Bilirkişi Listesi, 2019 Mersin Bilirkişi Listesi, 2019 Osmaniye Bilirkişi Listesi, 2019 Niğde Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Adana Bilirkişi Listesi

2019 Adana Bilirkişi Listesi

2019 Adana Bilirkişi Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Reddedilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Alt Dal Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Alt Dal Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Alt Dal Başvurusu Reddedilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Alt Dal Başvurusu Reddedilenler Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Kabul ve Red Edilenler ile Yemine İlişkin Duyuru

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca, bilirkişiliğe ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermesine dair Kurulumuzun görevi doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için, Kurulumuzun internet sitesinde ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının internet sitesinde 04/10/2018 tarihinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

2. Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6/2a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda ve ekinde yer alan, Ek-1 ve Ek-2’de, Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada, bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanları ile alım şartlarını belirlemiş ve ilan etmiş, Bölge Kurulumuz başvuruları Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeliği, ilan ve eklerine göre değerlendirmiştir.

3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler, başvuru şekli ve usulü, istenilen belgelerin tamam olup olmadığı ve esas yönünden; 6754 S.K.’un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanı ve devamındaki Ek-1’de yer alan temel uzmanlık alanları için Ek-2’de aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktalarında toplanmıştır .

4. Bilindiği gibi, aranan belgeleri ve başvuru usulü konusunda eksiği olanlarla ilgili Kurulumuzca 18/12/2018 tarihinde internet sitemizde tebliğ mahiyetinde ilana çıkılmış, e-devlet üzerinden tamamlamak üzere Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/2 maddesine göre 15 günlük kesin süre verilmiş, kesin sürede eksiğini tamamlayanların başvuruları usül ve esas yönünden irdelenmiş, kesin sürede eksiğini tamamlamayanların başvuruları Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/4 maddesi gereğince reddedilmiş, eksiğini 15 günlük kesin süreden sonra tamamlayanlar ile e-devlet üzerinden göndermeyip fiziken gönderenlerin bu konudaki talepleri dikkate alınmamıştır.

5. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden; Başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı ve bu konuda yazılan müzekkerelere geç cevap verilmesi nedeniyle alım aşamasında detaylı araştırma yapılamamış, sadece sabıka kaydı incelemesiyle yetinilmiş, kabul listesinde yer alanlar yönünden bu konudaki detaylı araştırmanın ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak araştırma sonucu terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı saptananlar listeden ve sicilden çıkarılacaktır.

6. Yapılan Bilirkişilik başvuruları Kurulumuzun Toplantılarında peyderpey görüşülüp karara bağlanmış; a- Bilirkişilik başvuru formunu e-imza/m-imza ile usule uygun imzalayıp dolduran ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak e-devletten gönderenlerin başvuruları, 6754 Bilirkişilik Kanunun 10. Maddesi, Bilirkişilik Daire başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanı, ilan Ek-1’de belirtilen ve ilgililerce seçilen dal ve alt dallardan Ek-2’de aranan şartları taşıdığı kanaatine varılanlar kabul edilmiş ve iş bu ilanın ekinde KABUL LİSTESİ olarak gösterilmiş, kabul listesinde olan ilgililerce istenen ama listede yer almayan dal va alt dallar, aranan şartları taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. b- Bilirkişilik için başvuru formunu e-imza/m-imza ile usule uygun imzalayıp dolduran ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak e-devletten gönderipte 6754 Bilirkişilik Kanunun 10. Maddesi, Bilirkişilik Daire başkanlığının 04/10/2018 tarihli ilanı, ilan Ek-1’de belirtilen ve seçilen dal ve alt dallar için Ek-2’de aranan şartları taşımadığı kanaatine varılan ilgililerin, başvuru formunu e-imza/m-imza ile imzalamayan ilgililerin, başvuru formuna gereken belgeleri eklemeyen ve ilana rağmen tamamlamayan ya da süre geçtikten sonra tamamlayan ilgililerin talepleri reddedilmiş ve iş bu ilanın ekinde RED LİSTESİ olarak gösterilmiştir.

7. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları tamamen ya da kısmen reddedilenlere ilişkin işbu listelerin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları tamamen yada alt dal talepleri kısmen reddedilenler 6754 S.K.’un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Adana Bilirkişilik Bölge Kuruluna,e-devlet üzerinden,e-imza/m-imza ile itirazda bulunabilirler.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

8. Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ve ekteki KABUL LİSTESİNDE yer alan kişiler, 6754 Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, 14/01/2019 ve 16/01/2019 tarih, saat 10:00’da, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak kesin bilirkişi listesi olacaktır.

9. KABUL LİSTEMİZDE yer alan ilgililer, aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte, Adana Bilirkişilik Bölge Kurulunda yada Adana Bölge Adliye Mahkemesine bağlı olan bulundukları yerdeki ilk derece adli yargı adalet komisyonlarında yemin edebileceklerdir.

10.Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi kesin listesi oluşturulacaktır.

11. KABUL LİSTESİNDE yer alan ve Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Adana Merkez, Karataş ve Karaisalı ilçelerinde ikamet eden bilirkişilerin yemin yer ve saati 14/01/2019 ve 16/01/2019 günü saat 10:00’da Kışla Mahallesindeki Adana Bölge Adliye Mahkemesi Zemin kat Konferans Salonudur. Burada yapılacak yemin töreni Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanının katılımıyla yapılacaktır. Kabul listesindeki ilgililerin, belirtilen tarihlerde yemin için Adana Bölge Adliye mahkemesinde ya da Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yetki çevresindeki bulundukları yer ilk derece adli yargı adalet komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen günlerde ciddi mazereti olanların ve bunu belgeleyenlerin yeminleri daha sonra belirlenecek tarihte Bilirkişilik Bölge Kurulumuzda yaptırılacaktır. İlgililere tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

2019 Adana Bilirkişilik Alt Dal Başvurusu Kabul ve Red Edilenlere İlişkin Duyuru

1-6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan ADANA,MERSİN,HATAY, OSMANİYE ve NİĞDE illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ile 11/12/2017 tarihleri arasında bölge kurulumuz ve yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile yine e-devlet sistemi üzerinden, bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığ’nın 29/11/2017 tarihinde ilana çıktığı, ilan metni, Ek 1, Ek 2 ve Ek 3’e göre kurulumuzca 2018 yılı için bilirkişi alımı yapıldığı, ancak, bir kısım alanlarda dal açılmadığından ya da şartları nitelikli tutulduğundan başvuran bir kısım şahısların şartlarının tutmadığı ve başvurularının red edildiği, buna ilişkin kurulumuzca 26/12/2017 tarihinde ilana çıkıldığı, ilgililere 30 günlük itiraz süresi verildiği, bir kısım şahısların süresinde itirazda bulundukları, yargı kurumlarından ve meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın ilan ve ekler üzerinde ihtiyaca göre yeniden çalışma yaptığı, yeni dallar açtığı, bir kısım dallarda aranan nitelikli şartların yumuşatıldığı, 29/11/2017 tarihli ilanda bulunan Ek 3’ün kaldırıldığı, Ek 1 ve Ek 2’nin sadeleştirilerek daha anlaşılır hale getirildiği, 09/03/2018 tarihinde yeni Ek 1 ve Ek 2 ‘nin Bilirkişilik Daire Başkanlığı internet sitesinde ilan edildiği ve Bölge Kurullarından yapılan itirazların yeni Ek 1 ve Ek 2’ye göre değerlendirilmesi istendiği anlaşılmıştır.

3-Alt dal ekleme talebinde bulunan bir kısım bilirkişilerin talepleri kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek yeni Ek-1 ve Ek-2’ye göre şartları tutan ve talebi kabul edilenler ALT DAL KABUL listesi olarak gösterilmiştir.

4-Alt dal ekleme talebinde bulunan bir kısım bilirkişilerin talepleri kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.’un 10. maddesinde aranan şartları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları reddedilmiş, reddedilen kişiler, iş bu duyurunun ekinde ALT DAL RED LİSTESİ olarak gösterilmişlerdir.

5-Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca alt dal talep başvuruları kabulüne ilişkin KABUL listenin ilanı ile istediği alt dalları kabul edilmeyenlere ilişkin kişilerle ilgili yapılan RED listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir.

6-Alt uzmanlık alanlarına ilişkin, talepleri reddedilen kişiler redde dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 15. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usül Kanunu’nun 7 ve 32. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 60 günlük süre içeresinde Adana İdare Mahkemesine dava açabilirler. Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.

Adana Bilirkişi Listesi 2019
Adana Bilirkişi Listesi 2019

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Adana Bilirkişi Listesi Alt Dal Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Adana Bilirkişi Listesi Alt Dal Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Adana Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 12/12/2018 tarihli toplantısında 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvuralar ile 2018 yılı bilirkişilik listesinde kayıtlı olup, güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde,

 1. Yeni başvurularda başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi” duyurumuz ekindebulunmaktadır.
 2. Listede ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması içinBilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi gereğince 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
 3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanıyönünden Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42/4 maddesi gereğince talebi reddedilecektir.
 4. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olan kişileri için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve”Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 5. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesigönderilebilecektir. Bu sekmeden başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.
 6. “Diğer Belgeler” sekmesinde ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklikilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, TDUB’a üyelik belgesi gibi tümevrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.
 7. Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.
 8. “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri, eksik olanların listesinde” ilanda belirtilen bütün evraklar eksik(hatalı yükleme) şeklinde eksikliği bildirilen kişiler evraklarını tekrar sisteme yükleme yaparken, evraklarını tek tektarama yapılarak kaydedilmek suretiyle ve internet sitemizde yayınlanan başvuru klavuzunda belirtilen boyut veformatlarda sisteme yükleme yapıp göndermeleri gerekmekte olup, aksi takdirde birlikte toplu şekilde yükleme yapılan evrakları uyap tarafından görüntülemediği ve değerlendirmeye alınamadığı bilinmelidir.
 9. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup, güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçeverenlerin ise 04/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde uyap üzerinden değil 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜNLÜK KESİN SÜRE içerisinde yazılı olarak bilirkişilik bölge kurulumuza eksik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 10. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonrauygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecektir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.18/12/2018

Adana Bilirkişi Listesi 2019

Adana Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.