2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi
2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi

Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

 • Gaziantep
 • Adıyaman
 • Batman
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Kahramanmaraş
 • Kilis
 • Malatya
 • Mardin
 • Siirt
 • Şanlıurfa
 • Şırnak

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi, 2019 Adıyaman Bilirkişi Listesi, 2019 Batman Bilirkişi Listesi, 2019 Diyarbakır Bilirkişi Listesi, 2019 Elazığ Bilirkişi Listesi, 2019 Kahramanmaraş Bilirkişi Listesi, 2019 Kilis Bilirkişi Listesi, 2019 Malatya Bilirkişi Listesi, 2019 Mardin Bilirkişi Listesi, 2019 Siirt Bilirkişi Listesi, 2019 Şanlıurfa Bilirkişi, 2019 Şırnak Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenler Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlar Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlar Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Yemine İlişkin Duyuru

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında 05/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvurular ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde;
2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularında Eksik Belgesi Bulunanların Listesi   (Ek-1) ile Ek Uzmanlık Alanı Talep Edenlerden Eksik Belgesi Bulunanların Listesi (Ek-2) duyurumuz ekinde bulunmaktadır.

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, 2018 yılı 2. Dönem Bölge Bilirkişi Listesinin oluşturulması için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
 2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.
 3. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 6754 sayılı kanunun 6/2 a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda yer alan EK-1 isimli Bilirkişilik Temel Ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit ederek 65 temel uzmanlık alanında 857 alt uzmanlık alanı belirlemiş ve bu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri EK-2 isimli çalışmada belirleyip ilan etmiştir.
 4. İlan gereği başvurular e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiğinden dolayı, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamış ve bu talepler reddedilmiştir.
 5. Başvurular; 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
 6. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir. Bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları, kısmen kabul kısmen reddedilen uzmanlık alanları yer almaktadır.
 7. Başvuruları kabul edilen ve ekli listede yer alan kişilerin birden çok temel / alt uzmanlık alanını seçmeleri halinde, aşağıdaki listede “REDDEDİLEN TEMEL / ALT UZMANLIK ALANLARI VE RET GEREKÇELERİ” sütununda yer alan temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, bu temel / alt uzmanlık alanları bakımından başvurularının reddine karar verilmiş olmakla, seçtikleri bir kısım uzmanlık alanları kabul edilmeyen ilgililer, 6754 S.K.’un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde listelerin internetten ilan edildiği 22/01/2019 tarihinden itibaren otuz gün içinde itirazda bulunabilirler.
 8. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilanın yapıldığı 22/01/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
 9. Başvuru sonucuna itiraz etmek isteyenler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” veya “İtiraz Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilecektir.
 10. Başvuru Dilekçesi” veya “İtiraz Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.
 11. YEMİN TARİHİ VE YERLERİYaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.’un 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, ilanda belirtilen tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.
 12. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.
 13. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
 14. Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan  Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban, ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilere 24 Ocak 2019 günü saat 10:00 da ve 25 Ocak 2019 günü saat 10:00 da Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1.katında bulunan Konferans Salonunda yemin töreni yapılacaktır. Burada yapılacak yemin töreni Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu başkanı ve  teşrif edecek kurul üyelerinin katılımıyla yapılacaktır.
 15. Bölge Kurulu bulunmayan Nizip, İslahiye, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Elbistan, Kilis, Malatya, Mardin, Midyat, Siirt, Şanlıurfa, Siverek, Viranşehir, Şırnak ve Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları yetki çevresinde oturan ya da meslekî faaliyetini yürüten ve başvuruları kabul edilen kişilere 24 – 29 Ocak 2019 tarihleri arasında ilgili ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları tarafından belirlenen ve internet sitelerinde ilan edilen tarihlerde yemin ettirilecektir.

Başvuruları kabul edilen kişiler yeminlerini yapmaları halinde, Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu bilirkişi listesine kaydedilecekler ve bilirkişi listesi 31/01/2019 tarihinde Bölge Kurulu’muzun internet sitesinde yayımlanacaktır.

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Red Edilenlere İlişkin Duyuru

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, 2018 yılı 2. Dönem Bölge Bilirkişi Listesinin oluşturulması için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
 2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.
 3. Bilirkişilik Daire Başkanlığı 6754 sayılı kanunun 6/2a-b maddesinin kendisine verdiği yetki kapsamında duyuruda yer alan EK-1 isimli Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları başlıklı çalışmada bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını tespit ederek 65 temel uzmanlık alanında 857 alt uzmanlık alanı belirlemiş ve bu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikleri EK-2 isimli çalışmada belirleyip ilan etmiştir.
 4. İlan gereği başvurular e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar  izlenmek suretiyle yapılması gerektiğinden dolayı, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamış ve bu talepler reddedilmiştir.
 5. Başvurular; 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
 6. Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek veya vermeyerek müracaatlarını yapan ve aşağıdaki listede yer alan kişilerin bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımadıkları ve/veya başvurdukları temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, başvurularının listede yazılı gerekçe ile 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 21/1-b maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.
 7. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilanın yapıldığı 22/01/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
 8. Başvuru sonucuna itiraz etmek isteyenler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” veya “İtiraz Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilecektir.
 9. Başvuru Dilekçesi” veya “İtiraz Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir.

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlara İlişkin Duyuru

 1. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup da, ek temel / alt uzmanlık alanı talep ederek güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin talepleri, 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında yazılı olarak alınmıştır.
 2. Talepler; 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. maddesinde belirtilen bilirkişiliğe kabul şartları ile Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ekinde yer alan EK-1 isimli bilirkişilik temel / alt uzmanlık alanları için EK-2 de aranan nitelikler dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
 3. Ek temel / alt uzmanlık alanı talep ederek güncelleme talebinde bulunan ve ekli listede yer alan bilirkişilerin talep ettikleri temel / alt uzmanlık alanları bakımından bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımadıkları ve/veya başvurdukları temel / alt uzmanlık alanları bakımından aranan nitelikleri taşımadıkları anlaşılmakla, taleplerinin listede yazılı gerekçe ile 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 21/1-b maddesi gereğince reddine karar verilmiştir.
 4. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, itirazın kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe ile veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle yapılması gerekmektedir.

Gaziantep Bilirkişi Listesi 2019

Gaziantep Bilirkişi Listesi 20192019 Gaziantep Bölge Bilirkişilik başvurusunda belgeleri eksik olanlara ilişkin liste açıklanmıştır.

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Gaziantep Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında 05/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvurular ile 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde;
2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularında Eksik Belgesi Bulunanların Listesi   (Ek-1) ile Ek Uzmanlık Alanı Talep Edenlerden Eksik Belgesi Bulunanların Listesi (Ek-2) duyurumuz ekinde bulunmaktadır.

 1. Listede ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.
 2. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir
 3. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olan kişiler için UYAP sisteminde “ Başvuru Dilekçesi” ve “ Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 4. “ Başvuru Dilekçesi sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka yerden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.
 5. “Diğer Belgeler” Sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, TDUB’a üyelik belgesi vb. tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir. ( 10 Mb sınırını aşmadan)
 6. Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkanları bulunmamaktadır.
 7. 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile başvuranların ise eksik belgelerini 05/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde UYAP üzerinden değil de, ilanın yapıldığı 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRE içerisinde yazılı olarak bilirkişilik bölge kurulumuza göndermeleri gerekmektedir.
 8. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.
 9. Başvuruların incelenmesi Uyap sisteminde seçilmiş olan uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine Uyap sisteminde seçilmiş olan uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.
 10. Tebliğ mahiyetinde ilanen duyrulur.18/12/2018

Gaziantep Bilirkişi Listesi 2019

Gaziantep Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.