2019 Sakarya Bilirkişi Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi

Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresi içerisinde yer alan illerin listesi:

  • Sakarya
  • Bartın
  • Bolu
  • Düzce
  • Kocaeli
  • Zonguldak

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi, 2019 Bartın Bilirkişi Listesi, 2019 Bolu Bilirkişi Listesi, 2019 Düzce Bilirkişi Listesi, 2019 Kocaeli Bilirkişi Listesi, 2019 Zonguldak Bilirkişi Listesi toplu olarak aşağıdaki liste içerisinde yer almaktadır.

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi

2019 Sakarya Bilirkisi Listesi

2019 Sakarya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi ve Red Edilenler Listesi

2019 Sakarya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler Listesi ve Red Edilenler Listesi

2019 Sakarya Bilirkişilik Başvurusu Kabul Edilenler ve Red Edilenlere ilişkin Duyuru

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan başvurular, başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11/3. maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10. maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 18/01/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

5. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek gerek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.

6. Ekli liste içerisinde yer almakla birlikte başvurularının içerisinde birden çok uzmanlık ve/veya alt uzmanlık alanı seçenlerin bu ilanda görülmeyen uzmanlık alanları, 04/10/2018 tarihli ilanımız ekinde bulunan ve ARANILAN NİTELİKLER başlıklı EK-2’de belirtilen şartları taşımadıklarından kısmen red edilmişlerdir.

7. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek İlanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise 5 yıl fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

8. 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu red kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/12/2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

10. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

11. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren (21/01/2019 tarihinden itibaren) 30 (otuz) günlük kesin süre içerisinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Kurulumuza gönderebileceklerdir.

12. Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

13. “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Doküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi, “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden “Açıklama” alanına “İtiraz Dilekçesi” yazılarak gönderilecektir.

14. “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklenmek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda okunabilecek şekilde gönderilecektir.

YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

15. Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler (kısmen kabul-kısmen red edilenler de dahil olmak üzere), 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/4 ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44. maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 24 – 29 Ocak 2019 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde (Perşembe, Cuma, Pazartesi ve Salı günleri) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

16. UYAP’ta yapılan kayıtlarda kişilerin yerleşim yerleri il ve ilçe bazında yanlış girilebildiği ve çoğunlukla ilçe kaydı girilmeden yapıldığı için UYAP’tan alınan verilere göre yemin edeceklerin listeleri ile birlikte başvuruları kabul edilen kişilerin tümünün listesi komisyonlara gönderilecek olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

17. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece 31/01/2019 tarihinde ilan edilecek nihai bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

18. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

19. Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminlerin 29/01/2019 günü saat 10:00’da İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi No:1 Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans salonunda yaptırılmasına,

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 21/01/2019

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler ve Reddedilenler Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler ve Reddedilenler Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talepleri Kabul Edilenler ve Reddedilenlere ilişkin Duyuru

1.6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46. maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından yetki çevremiz olan Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için 04/10/2018 tarihinde yapılan ilan ile ilanda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ile 30/11/2018 tarihleri arasında 2018 yılı Sakarya Bilirkişilik Listesinde kayıtlı olup uzmanlık alanları yönünden güncelleme isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10. maddesinde aranan şartlar ile duyurumuzda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

3. Kurulumuza yapılan güncelleme başvuruları, başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. ilanda belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11/3. maddesinde yazılı “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10. maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer” maddesi de dikkate alınarak ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 18/01/2019 tarih ve 2019/7 sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

4. İkinci ve üçüncü maddede belirtildiği şekilde yapılan değerlendirmeler neticesinde güncelleme talebinde bulunan bilirkişilerin başvuru sonuçları ekli listede yayınlanmıştır.

5. EK-1 de 05.02 ‘de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği” başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda “Gayrimenkul Değerleme UZMANI” olmak ile “Gayrimenkul Değerleme LİSANSI” sahibi olmanın farklı farklı konular olduğu unutulmamalıdır. Gerek ilanımız ve gerekse ilgili mevzuat LİSANS sahibi olmayı değil UZMAN olmayı aramaktadır. UZMAN olarak kabul edilebilmek için gerekli tecrübe şartı ile UZMAN olarak kabul edildikten sonraki 5 yıl fiili çalışma şartı farklı farklı konular olup, 05.02 açısından ilgilinin UZMAN olup olmadığı yönünden gerekli belgeler istenilmektedir. 17’nin tamamı ve 18 numaralı temel uzmanlıklarda (18.01 ve 18.02 için) ise 5 yıl fiili çalışma süresi aranılmaktadır.

6. 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle kamu çalışanları yönünden yapılan değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen “değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı” sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu red kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10/12/2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB’den belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

8. Güncelleme talebinde bulunan bilirkişiler halen Sakarya Bilirkişilik Bölge Kurulu Bilirkişi Listesinde kayıtlı bilirkişi olduklarından TEKRAR YEMİN ETMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

9. Bu ilanımız tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

10.Ekli listede isimleri bulunan bilirkişiler 21/01/2019 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Başkanlığımıza verilecek dilekçe veya bir başka Bölge Kurulu veya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı veyahut Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Bilirkişilik Bölge Kurulumuza itirazda bulunabileceklerdir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 21/01/2019

Sakarya Bilirkişi Listesi 2019

Sakarya Bilirkişi Listesi 2019

2019 Sakarya Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Sakarya Bilirkişilik Başvurusu Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Listesi

2019 Sakarya Bilirkişilik Başvurusunda Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında, 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan yeni başvuruların evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde,

1- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi duyurumuz ekinde bulunmaktadır.

2- “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesinde” ismi bulunanların eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için mevzuat gereğince 15 (ON BEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

3- 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanı yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talebi reddedilecektir.

4- “Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesinde” isimleri bulunan kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

5- “Başvuru Dilekçesi” sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilecektir. Bu sekmeden başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilmeyecektir.

6- “Diğer Belgeler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.

7- Eksiklik listesi dışındaki kişiler için bu butonlar pasif olacağından evrak gönderme imkânları bulunmamaktadır.

8- Başvurularında dilekçelerinde eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları, taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Bu kişilerin talepleri, duyuruda belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecek olup, bu kapsamda eksik belgesini ibraz edenlerin mutlaka bilirkişiliğe kabul edileceği yanılgısına düşmemeleri gerekmektedir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

2019 Sakarya Bilirkişi Listesi Güncelleme Talebinde Bulunanlardan Eksik Belgesi Olanlar Duyurusu

Kurulumuzun 17/12/2018 tarihli toplantısında, 04/10/2018 tarihli duyurumuz üzerine 05 Kasım – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanların başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde,

1- “2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin listesi” duyurumuz ekinde bulunmaktadır.

2- 2018 yılı bilirkişi listesinde kayıtlı olup güncelleme talebinde bulunanlardan eksik belge ile dilekçe verenlerin 04/10/2018 tarihli duyurumuzda belirtildiği şekilde 18/12/2018 tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük kesin süre içerisinde yazılı olarak Bilirkişilik Bölge Kurulumuza eksik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

3- Güncelleme dilekçelerinde eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları, taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Bu kişilerin talepleri, duyuruda belirtilen eksik belgelerin tamamlanmasından sonra uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilecek olup, bu kapsamda eksik belgesini ibraz edenlerin mutlaka bilirkişiliğe kabul edileceği yanılgısına düşmemeleri gerekmektedir.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 18/12/2018

Sakarya Bilirkişi Listesi 2019

Sakarya Bilirkişi Listesi 2019 yılı listesini görmek isterseniz yukarıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.